• logo

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Fiili Kullanıcılarına Kiralanmasında Önemli Fırsat

19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Geçici 7. Maddesi ile “Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz olarak tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde talep edilmesi halinde, Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile fiili kullanıcılarına on yıla kadar kiraya verilebilir.”

       Hükmü gereği;

       Belediye ve mücavir alan sınırları ile köy sınırları içerisinde kalan yerlerde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının,

       11/9/2014 tarihinden önce tarımsal amaçla izinsiz olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazilerinin fiilen tarımsal amaçla kullanılıyor olması ve bunun tespitinin bu taşınmazların dosyasındaki kadastro veya tapulama tutanağı, tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kararları, tahliyeye ilişkin yazışmaların herhangi biri ile belgelendirilmesi ve kullanıcılarının ekte yer alan başvuru formu ile Defterdarlığımız Emlak Müdürlüklerine 11 Eylül 2017 tarihine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvurmaları halinde kiralama işlemlerine başlanılacaktır.

Hazine Taşınmazlarında Yapılacak Kiralama İşlemlerinde

Sabit Tesis Yapılmadan ;

* 10 Yıla Kadar Kiralama Süresi

* KDV siz Ödeme

* Kullanıcılarına Tarım Arazilerinin Doğrudan Kiralanması

Avantajlarından Yararlanabilirsiniz.