• logo

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINDA SON BAŞVURU 07 EYLÜL 2017!!!

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI 

6292 sayılı Kanunun 12. Maddesi Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiracılarına ve paydaşlarına doğrudan satışına imkan vermekte olup, söz konusu kanundan faydalanacak olanların en geç 7 Elylül 2017 tarihine kadar Merkezde Defterdarlığa İlçede Malmüdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kimler Satın alma Hakkından Yararlanacak 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında Hazineye ait tarım arazilerinden: 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracılar, arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcılar ve paydaşlarından; 2 yıl içerisinde arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için merkezde Defterdarlığımıza ilçede Malmüdürlüklerine başvuran ve bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılmakta olup, doğrudan satın alma hakkına sahiptirler.

Kanunun Sağladığı Avantajlar nelerdir 

6292 sayılı Kanunun Hak sahiplerine satış bedelinin rayiç bedelin %50’si olarak belirlenmesi, peşin ödemelerde %20 indirim yapılması, satış bedelinin taksitle ödenebilmesi imkanı gibi avantajlar sağlamakla birlikte indirimli taksitlendirme, taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmaması, Satış bedelinden başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilmemesi 6292 sayılı kanunun sağladığı diğer avantajlardır.

Nereye Müracaatta Bulunulacak

Tarım alanlarında kalan taşınmazların ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin kullanılması ve vatandaşlarımıza 6292 sayılı Yasa ile getirilen kolaylıklardan yararlanabilmeleri amacı ile hak sahibi olanların Taşınmaz İlimiz Merkez ilçe hudutları içerisinde ise Defterdarlığımıza taşınmazın ilçede bulunması halinde ise ilgili ilçe Malmüdürlüklerimize 6292 sayılı Kanunun 12. maddesinin 5. fıkrasında yer alan ‘’ Yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşer.’’ hükmü de göz önünde bulundurularak en geç 7 Eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                    Turan KEMER

                                                                                                              Gümüşhane Defterdarı