• logo

MALİYE BAKANLIĞI

MİSYON:

“Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı”

VİZYON:

“Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı.”

GÜMÜŞHANE DEFTERDARLIĞI

MİSYON:

İlimizdeki Devlet malları ile Devlete intikali gereken malları, milli çıkarlara en uygun, etkin ve verimli biçimde, diğer kuruluşlar ile işbirliği halinde, bilimsel ve toplumsal gelişmeler de dikkate alınarak yönetmek, ildeki genel bütçeli dairelerin muhasebe hizmetlerini yürütmek, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek. Maliye Hazinesine ait , aleyhine açılan ve Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin her türlü davayı açmak, takip etmek, icra takibini yapmak ve alacakları tahsil etmek, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, kayıtdışı istihdamı önlemek, norm kadro uygulamaları ve personel planlaması ile hizmet gereklerine uygun nitelik ve nicelikte optimum düzeyde personel istihdamını sağlayarak etkin, etkili, verimli ve kaliteli hizmet sunmak.

VİZYON:

Hesap verme sorumluluğu taşıyan şeffaf bir kurum olarak iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde çalışanlarına,  aydaşlarına ve topluma değer katmaktır.